Fundació Chökyi Ö

Política de privacitat

POLITICA DE PRIVACITAT

INFORMACIÓ BASICA
Responsable: FUNDACION CHÖKYI Ö (d’ara endavant, FUNDACION CHÖKYI Ö)
Direcció: Mas l’Om S/N Vallfogona
CIF: G-66653593
Correu electrònic: info@fundacionchokyio.org
Telèfon de contacte: +34 972 198 575
Categoria dels subjectes: majors de 18 anys que desitgin interactuar en el lloc web www.fundacionchokyio.org de FUNDACION CHÖKYI Ö
Legitimació: atorgament del consentiment mitjançant facilitació de dades a través del formulari corresponent online i acceptació expressa de les condicions de la Política de Privacitat.
Cessions i transferències internacionals: FUNDACION CHÖKYI Ö no realitza cessions ni transferències internacionals tenint com a referència les dades facilitades a través del lloc web www.fundacionchokyio.org (en cas d’haver-hi transferències internacionals s’hauran d’indicar de forma expressa)
Drets: Podeu exercitar els vostres drets d'accés, rectificació, supressió –oblit-, portabilitat i limitació del tractament davant el Responsable del Tractament.
Origen de les dades: FUNDACION CHÖKYI Ö només tractarà les dades que vostè faciliti a través dels formularis de recollida de dades personals que es troben en el lloc web www.fundacionchokyio.org.

INFORMACIÓ ESPECIFICA 1.- PRESENTACIÓ: FUNDACION CHÖKYI Ö detalla la seva Política de Privacitat en relació al tractament de dades personals, facilitades per vostè (online) a través dels formularis associats al tràmit que voleu realitzar des del lloc web www.fundacionchokyio.org.
Les dades personals de vostè només es faran servir per activitats directament relacionades amb els tràmits que vostè ha sol•licitat, informant prèviament la finalitat del tractament i sol·licitant el consentiment previ. La Política de Privacitat es pot consultar publicada al lloc web www.fundacionchokyio.org.
Aquesta Política de Privacitat s’aplicarà des del moment que es facilitin dades personals a través dels formularis a www.fundacionchokyio.org.

2.- RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: FUNDACION CHÖKYI Ö, és el Responsable del Tractament de les seves dades personals facilitades als formularis.
Dades de contacte:
Direcció: Mas l’Om S/N Vallfogona
CIF: G-66653593
Correu electrònic: info@fundacionchokyio.org
Telèfon de contacte: +34 972 198 575

3.- COM ES PORTA A TERME EL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS:
a) Normativa Aplicable
El tractament de dades personals per part de FUNDACION CHÖKYI Ö es regeix amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, a la protecció de les persones físiques en relació amb el tractament de dades personals i a la seva lliure circulació (Reglament General de Protecció de dades, RGPD) i d'acord amb la Llei Orgànica, 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD) i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI).

b) Finalitats del tractament i legitimació per al tractament
FINALITATS:
Segons el formulari que vostè empleni, les seves dades seran utilitzades per a finalitats ben diferenciades. Amb caràcter enumeratiu les finalitats per les que tractem les seves dades personals són:
1.- Registre de les seves dades personals amb la finalitat estadístic.
2.- Atenció de consultes sobre sol·licitud d'informació que podeu realitzar per iniciativa pròpia posant-vos en contacte amb FUNDACION CHÖKYI Ö a través del corresponent formulari.
3.- Les dades a tercers es comunicaran segons el que s’estableix com a norma del dret de la Unió Europea o una llei per donar compliment a l'obligació legal.
4.- Altres finalitats derivades de normatives que puguin desenvolupar-se per donar compliment al RGPD i LOPDGDD o que puguin derivar del compliment d'un interès públic.

LEGITIMACIÓ:
Contractació
El tractament de les seves dades personals és necessari per poder tramitar, gestionar i executar la contractació de FUNDACION CHÖKYI Ö que vostè contracti i, per tan, portar a terme la tasca encomanada en el formulari complimentat amb les seves dades personals i acceptació de la Política de Privacitat

c) Quines dades personals tractem?
Contractació
FUNDACION CHÖKYI Ö tractarà les seves dades personals a través del formulari d'alta. Les dades sol·licitades són les mínimes per poder procedir a la contractació dels serveis. Obligatori completar tots els camps per formalitzar la contractació. Contacte
FUNDACION CHÖKYI Ö tractarà les seves dades personals facilitades voluntàriament en el moment que es rebi el formulari pertinent. Les dades demanades són les mínimes per poder respondre la seva consulta.
Només s’ha de limitar a facilitar la informació estrictament necessària per la consulta feta.
Contacte
El tractament de dades personals és necessari amb la finalitat de poder resoldre les vostres consultes. Les dades personals s’han facilitat voluntàriament a través del formulari previst per a aquesta finalitat i s’ha acceptat explícitament la Política de Privacitat

d) Drets que es poden exercir Els drets que es poden exercir són tots els que es preveuen al RGPD:
DRETS
Accés
Dret a que FUNDACION CHÖKYI Ö confirmi si s’estan tractant o no les seves dades personals i poder-ne sol·licitar l’accés i la informació sobre el tractament (finalitats, categories de les dades tractades, destinataris).
Rectificació
Dret a sol·licitar la rectificació de les dades incorrectes o inexactes.
Supressió (oblit)
Dret a sol·licitar la supressió de les dades personals dels sistemes i processos de tractament de dades de FUNDACION CHÖKYI Ö quan ja no siguin necessàries per a les finalitats que es van demanar.
QUÈ ELS PERMET AQUEST DRET?
Oposició
Dret a oposar-se al tractament de les dades personals inclosa la elaboració de perfils.
Limitació
Dret a sol·licitar la limitació del tractament de les dades.
Portabilitat
Dret a la portabilitat de les dades personals i, per tant, poder-les rebre en un format d'ús comú i lectura mecànica i facilitar-les a qui desitgi.

e) Què s’ha de fer si desitja exercir algun d'aquests drets?
Dirigir-se de forma gratuïta a FUNDACION CHÖKYI Ö, direcció Mas l’Om S/N Vallfogona o bé correu electrònic info@fundacionchokyio.org detallant el dret que vol exercir adjuntant l’acreditació de la seva identitat. Un cop rebuda la petició FUNDACION CHÖKYI Ö procedirà al més aviat possible a atendre’ls segons el que preveu el RGPD i la LOPGDD.
f) Encarregats de tractament Per tal que FUNDACION CHÖKYI Ö pugui realitzar la contractació dels productes escollits online, o bé prestar els serveis a través de www.fundacionchokyio.org , FUNDACION CHÖKYI Ö ha contractat els serveis de tercers, que en el marc del RGPD i de la LOPDGDD són ENCARREGATS DE TRACTAMENT i executaran els seus serveis per donar compliment a la finalitat del tractament de dades. Les seves dades personals no es cediran a altres tercers. En cas d'haver-se que s’haguessin de comunicar a altres tercers, FUNDACION CHÖKYI Ö li sol·licitarà el consentiment.

h) Quin tipus de dades personals tractem i quan temps les conservem
FUNDACION CHÖKYI Ö tractarà les seves dades personals sempre que tingui vigent el seu consentiment. De forma específica us informem:
Si vostè ha contractat algun servei de la fundacio: FUNDACION CHÖKYI Ö tractarà les seves dades personals el temps necessari per realitzar els serveis de la seva contractació mentre durin les obligacions que se’n derivin. Vostè podrà sol•licitar l'exercici dels seus drets detallats en l'apartat 3.e).
Si hi ha qualsevol obligació legal derivada d'aquest tractament, aquestes dades quedaran bloquejades fins que les obligacions prescriguin.
Si vostè ha facilitat les seves dades a través del formulari Contacte: Aquestes dades seran tractades per FUNDACION CHÖKYI Ö el temps necessari per la consulta feta.
Si hi ha qualsevol obligació legal derivada d'aquest tractament, aquestes dades quedaran bloquejades fins que les obligacions prescriguin.

i) Atenció de consultes i transparència Per consultes relacionades amb el tractament de dades fetes per FUNDACION CHÖKYI Ö en el lloc web www.fundacionchokyio.org, pot adreçar-se a:
FUNDACION CHÖKYI Ö
Carrer: Mas l’Om S/N Vallfogona
Correu electrònic: info@fundacionchokyio.org
Telèfon de contacte: +34 972 198 575

j) Controvèrsies i reclamacions
Vostè es pot dirigir en tot moment a l'autoritat competent en matèria de protecció de dades per presentar una reclamació:
Autoritat competent: AGÈNCIA ESPANYOLA DE PROTECCIÓ DE DADES, carrer Jorge Juan, 6, Madrid, 28001, https://www.agpd.es

k) Modificacions de la present Política de Privacitat
Aquesta Política de Privacitat pot ser modificada per FUNDACION CHÖKYI Ö per un bon propòsit de les finalitats per les quals s’han recollit les dades. Les actualitzacions o canvis seran degudament informats a través del lloc web www.fundacionchokyio.org. Si aquestes fossin d’un impacte més gran en els seus drets i la seva privacitat, FUNDACION CHÖKYI Ö informarà sobre els ajustaments perquè se’n puguin valorar les implicacions i, si és el cas, revisar la vigència del consentiment

l) Política de Cookies
La visita a www.fundacionchokyio.org està associada a l'ús de cookies. És recomanable que es revisin a Política de Cookies.